Legislativa

Pro zlegalizování vrtu pro tepelné čerpadlo je třeba získat rozhodnutí o umístění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) a souhlas dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon). V současné době existují dvě varianty, jak lze v případě legalizace vrtu pro TČ postupovat:

  • I. varianta – vrty prováděné formou hydrogeologického průzkumu před vydáním územního rozhodnutí a souhlasu dle § 17. V případě, že vrt bude hlubší než 30,0 m – jedná se o činnost prováděnou hornickým způsobem (ČPHZ) a je nutné před vlastní realizací vrtných prací vypracovat prováděcí projekt geologických prací, který se předá na příslušný krajský úřad. Po získání vyjádření příslušného krajského úřadu, se nahlásí ČPHZ osm dní před započetím vrtných prací na příslušný Obvodní báňský úřad a 15 dní předem se tyto práce oznámí na příslušnou obec. Následují samotné vrtné a technické práce. Po skončení hydrogeologického průzkumu (vrtných prací) se zpracuje závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu zpracovaná báňským projektantem a osobou odborně způsobilou v oboru hydrogeologie, jejíž součástí je projektová dokumentace vrtu pro tepelné čerpadlo a hydrogeologické vyjádření, které jsou potřebné pro získání územního rozhodnutí a souhlasu dle § 17. Zároveň je tato zpráva zaevidována a předána v potřebném rozsahu dle vyhl. 282/2001 Sb. k archivaci do geofondu ČR.
  • II. varianta – provedení vrtů po získání územního rozhodnutí a souhlasu dle § 17. Před vlastní realizací vrtných prací se nejprve získá územní rozhodnutí a souhlas dle § 17 – k tomu je zapotřebí zhotovení projektové dokumentace vrtu pro tepelné čerpadlo a hydrogeologické vyjádření zpracované báňským projektantem a osobou odborně způsobilou v oboru hydrogeologie. Po udělení souhlasu dle § 17 se v případě vrtu hlubšího jak 30,0 m ohlásí ČPHZ min. 8 dní před započetím na příslušný Obvodní báňský úřad a 15 dní předem na příslušnou obec. Po skončení vrtných a technických prací se vyhotoví závěrečná zpráva o výsledcích doplňkového hydrogeologického průzkumu, která bude zároveň sloužit jako dokumentace skutečného stavu provedení. Zároveň je tato zpráva zaevidována a předána v potřebném rozsahu dle vyhl. 282/2001 Sb. k archivaci do geofondu ČR.

Dále zajistíme vyřízení rozhodnutí o umístění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) a souhlas dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon). Nezbytné je udělení plné moci naší společnosti investorem.V případě zájmu budeme rádi, když se na nás obrátíte. Zdarma Vám vypracujeme cenovou nabídku a poradíme co je pro Vás vhodné a co je nutno vyřídit pro Vaší konkrétní stavbu.