Vrtané studny

Jednou z hlavních činností firmy je kompletní vyřešení možnosti využití podzemní vody – tzv. "studna na klíč". Naše práce jsou určeny pro širokou veřejnost, podniky, obce, zemědělská družstva, farmy, vodohospodáře, projektanty.

Provádíme tyto služby:

Vrtaná studna
 • Zpracování projektu hydrogeologických prací dle zákona č. 66/2001 Sb.
 • vyhledání vodního zdroje
 • vyvrtání hydrogeologického průzkumného vrtu (studny)
 • hydrodynamická zkouška
 • odběr vzorku vody k laboratorním rozborům
 • vyhotovení hydrogeologického vyjádření a projektové dokumentace
 • vytvoření zhlaví vrtu a domácí vodárny s napojením do domu
 • legalizace vrtané studny od územního rozhodnutí až po kolaudační souhlas
 • poradenská činnost a konzultace zdarma

Postup při zřízení nového vodního zdroje – vrtané studny

Vrtaná studna

Studna je vodní dílo, které slouží k jímání podzemní vody. Dnes nejrozšířenějším druhem studen jsou studny vrtané (trubní), se značným odstupem následují studny kopané (šachtové) a ostatní typy studen jsou dnes zcela okrajovou záležitostí. Existují dva typy projekční přípravy a provádění studen:

Tím prvním je kdysi klasický způsob, tzn. že studna se projektuje a vybuduje jako průzkumné geologické dílo v intencích geologického zákona (zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů). Po ověření vydatnosti tohoto díla a jakosti vody v něm, pokud je využití průzkumného objektu možné, se upraví na vodní dílo v intencích stavebního (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů), resp. vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů). Pokud studna hloubená jako průzkumné dílo nemůže být využita jako vodní dílo, musí být ve smyslu geologických předpisů likvidována;

Tím druhým typem je přímá projekce a provádění studny jako vodního díla v intencích stavebního, resp. vodního zákona, tzn. studna se bude vrtat až po získání stavebního a vodoprávního povolení.

1. způsob

*
 • v první etapě je třeba vytýčit nejvhodnější místo pro hydrogeologický (hg) vrt např. proutkařem, příp. geofyzikálním průzkumem, který navrhne místo a předpokládanou hloubku vrtu
 • v případě že bude hloubka studny hlubší jak 30,0 m, je třeba před vlastní realizací studny, tyto práce prováděné hornickým způsobem, osm dní před započetím ohlásit na Obvodní báňský úřad – povinnost vrtné firmy
 • 15 dní před zahájením vrtných prací je třeba tuto skutečnost oznámit na příslušnou obec – povinnost zákazníka
 • v další etapě se vyhloubí hydrogeologický průzkumný vrt, který bude využit pro vybudování jímacího objektu – vrtané studny zdroje surové vody.
 • po skončení vrtných prací je třeba provést hydrodynamickou zkoušku (délku trvání určí hydrogeolog) pro ověření vydatnosti, hydraulických parametrů vrtu a možnosti ovlivnění okolních vodních zdrojů a hydrodynamických podmínek
 • po skončení hydrodynamické zkoušky doporučujeme odebrat vzorek podzemní vody z vrtu pro zjištění fyzikálně – chemických a bakteriologických vlastností a porovnat tyto vlastnosti s limitními hodnotami uvedenými ve vyhlášce MZČR č. 252/2004 Sb., ve znění vyhl. MZdr 187/2005 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • veškeré poznatky o hydrogeologickém průzkumném vrtu, včetně zjištění hydraulických parametrů z hydrodynamických zkoušek a fyzikálně – chemických a bakteriologických vlastností podzemní vody jsou zpracovány do závěrečné zprávy, která obsahuje hydrogeologické vyjádření a projekt vrtané studny. Takto vypracovaná závěrečná zpráva bude dále sloužit k získání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění
 • hydrogeologické vyjádření a projekt vrtané studny se předloží na příslušném úřadě a zažádá se o stavební a vodoprávní povolení. Po vydání stavebního povolení se na základě projektu vrtané studny vytvoří zhlaví studny, vrt se osadí čerpadlem, případně tlakovou nádobou apod.
 • hotová studna se nechá zkolaudovat
 • po získání obou povolení a kolaudačního souhlasu lze začít čerpat vodu

2. způsob

*
 • v první etapě je třeba vytýčit nejvhodnější místo pro hydrogeologický (hg) vrt např. proutkařem, příp. geofyzikálním průzkumem, který navrhne místo a předpokládanou hloubku vrtu
 • poté je třeba si nechat zpracovat hydrogeologické vyjádření a projekt vrtané studny
 • po získání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami pozvat vrtnou firmu, která zbuduje studnu – na základě projektu
 • v případě že bude hloubka studny hlubší jak 30,0 m, je třeba před vlastní realizací studny, tyto práce prováděné hornickým způsobem, osm dní před započetím ohlásit na Obvodní báňský úřad – povinnost vrtné firmy
 • po vyhloubení vrtané studny je nutné provést doplňující hydrogeologický průzkum, zahrnující minimálně dokumentaci terénních prací, provedení hydrodynamických zkoušek (hydrodynamická zkouška se bude skládat nejméně z třídenní čerpací a jednodenní stoupací zkoušky) verifikujících povolené odběrné množství podzemní vody, ověřit možný vliv na okolní hydrodynamické podmínky a na vodní a na vodu vázané ekosystémy. Doplňující hydrogeologický průzkum provede osoba s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. Předloží se na příslušný úřad.
 • hotová studna se nechá zkolaudovat
 • po získání kolaudačního souhlasu lze začít čerpat vodu ze studny