Hydrogeologie

 • vyhledání zdrojů podzemních vod, stanovení její vydatnosti a kvality
 • zpracování hydrogeologických posudků a studií (pro nakládání s vodami, vsakovací jímky, střety zájmů apod.)
 • návrh a revize ochranných pásem vodních zdrojů
 • odběry vzorků podzemních i povrchových vod k laboratorním rozborům
 • zajištění režimních měření hladin podzemní vody ve studních a hydrogeologických vrtech včetně vyhodnocení

Stavební povolení studní a povolení k odběru podzemních vod

Nabízíme podklady pro stavební povolení studní (podle § 15 zákona 254/2007 Sb.) a povolení k odběru podzemních vod ve smyslu § 8 odst.1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) o vodách ve znění pozdějších předpisů.

Podkladem pro vydání povolení je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích. Tyto služby nabízíme jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí bude zaměřeno na:

 • stručné shrnutí geologických a hydrogeologických podmínek na zájmové lokalitě
 • vyhodnocení původu podzemních vod (mělký nebo hlubinný oběh)
 • navržení doporučených odběrů podzemní vody
 • možnosti a rozsah ovlivnění okolních zdrojů podzemní vody
 • návrh minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemní vody
 • vyhotovení projektové dokumentace - technický popis studny
Hydrogeologie Hydrogeologie